privacy-img
Beejee Agency - Branding & Data « We create relationships & entertain them »

Privacy


Zie de Nederlandstalige versie hieronder of klik hier.

  • Privacy Policy Beejee Group

I. Généralités
Beejee Group respecte et protège votre vie privée. La présente police « vie privée » expose comment Beejee Group collecte et utilise vos données. Elle vous informe, en outre, du procédé à suivre si vous souhaitez vérifier quelles sont les données que nous avons enregistrées à votre sujet et comment demander à les corriger ou même les supprimer de notre fichier. Beejee Group vous remercie de la confiance que vous lui accordez.

II. Les données collectées par Beejee Group
Beejee Group enregistre les données de ses contacts. Il s’agit en général de votre nom, de votre adresse (et/ou celle de votre société), éventuellement de votre n° de téléphone et/ou de votre adresse e-mail et votre sexe ainsi que votre fonction et date de naissance. Nous enregistrons également des informations sur la société auprès de laquelle travaillent nos membres et/ou prospects (ex : n° TVA, secteur d’activité,…).

III. L’accès, la correction et la suppression de vos données
Vous pouvez à tout moment:
1. accéder aux données personnelles qui vous concernent pour les vérifier;
2. nous demander de les corriger ou de les mettre à jour;
3. nous demander de supprimer ces données personnelles de nos fichiers.
Pour cela, il suffit de contacter Beejee Group aux coordonnées qui figurent en bas de la page.

IV. Comment Beejee Group utilise vos données?
Beejee Group enregistre les données de ses clients et prospects afin de les tenir informés de ses activités.
Si vous ne souhaitez plus recevoir d’informations sur nos activités par e-mail, et/ou ne souhaitez plus recevoir d’informations sur nos activités, quel que soit le médium utilisé, vous pouvez nous en informer via info@beeje.agency

V. Informations insérées automatiquement sur votre disque dur (Cookie)
Au cours de votre visite du site de Beejee Group, nous pouvons stocker des informations sur votre ordinateur sous forme de Cookie ou d’un fichier semblable. Ces informations nous permettent de vous offrir un meilleur service en nous renseignant sur la langue choisie pour le site.
Vous pouvez, sur la plupart des navigateurs Internet, supprimer les Cookies de votre disque dur, bloquer ces derniers ou demander qu’on vous signale leur présence avant qu’ils ne soient mémorisés. Pour en savoir plus sur ces fonctions, consultez les instructions affichées sur l’écran d’informations de votre navigateur.

VI. Comment contacter Beejee Group

Beejee Group
Mechelsesteenweg 455
1950 Kraainem
Belgique

  • Privacy Policy Beejee Group

I. ALGEMEEN
Beejee Group respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. De huidige privacy policy legt uit hoe Beejee Group uw gegevens verzamelt en gebruikt. De policy verstrekt u trouwens informatie over de procedure die u dient te volgen. Zo informeert deze u over welke gegevens ze over u heeft geregistreerd en hoe u moet vragen om ze in het bestand te verbeteren of zelfs te laten schrappen. Beejee Group dankt u voor het vertrouwen dat u haar schenkt.

II. GEGEVENS VERZAMELD DOOR BEEJEE GROUP
Beejee Group registreert de gegevens van zijn contact. In het algemeen betreft de registratie uw naam, adres (en/of dit van uw bedrijf), eventueel telefoonnummer en/of uw e-mail adres, uw geslacht, functie en uw geboortedatum). Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…).

III. TOEGANG, DE VERBETERING EN DE VERWIJDERING VAN UW GEGEVENS
U kunt steeds:
1. toegang krijgen tot persoonsgegevens die op u betrekking hebben om ze te controleren;
2. ons vragen om ze te verbeteren of bij te werken;
3. ons vragen om die persoonlijke gegevens uit onze bestanden te schrappen.
Hiervoor volstaat het om contact op te nemen op het adres onderaan deze pagina.

IV. HOE GEBRUIKT BEEJEE GROUP UW GEGEVENS?
Om de klanten en prospecten op de hoogte te houden van haar activiteiten.
Wenst u geen informatie over onze activiteiten meer te krijgen per e-mail en/of wenst u geen informatie over onze activiteiten meer te krijgen welke ook het gebruikte medium is: laat het ons weten via info@beeje.agency

V. INFORMATIE DIE OP AUTOMATISCHE WIJZE OP UW HARDE SCHIJF WORDT WEGGESCHREVEN (COOKIE)
Tijdens uw bezoek aan de site van Beejee Group, kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden. Ze licht ons in over de taal die u koos voor de site. Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, ze blokkeren of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser.

VI. HOE BEEJEE GROUP TE CONTACTEREN?

Beejee Group
Mechelsesteenweg 455
BE-1950 Kraainem
België

Loading